Chào mừng bạn tham gia thành viên EZMatch (sau đây gọi là Người dùng trực tuyến). EZMatch được MobiDev JSC cài đặt và cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phiên bản có liên quan được cài đặt trên các thiết bị khác nhau do MobiDev JSC phát hành, bao gồm phiên bản ios và phiên bản Android (sau đây gọi là Phiên bản Trang web). Bằng cách đăng ký và đăng ký sử dụng Trang web, bạn sẽ được đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây và tất cả các nội dung trên Trang web. Khi bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện sau đây hoặc bất kỳ nội dung nào trong tài liệu này, Trang web có thể đình chỉ hoặc chấm dứt bạn sử dụng các dịch vụ có sẵn trên Trang web bất cứ lúc nào, để đảm bảo đạo đức tốt tại Trang web và duy trì mạng lưới bạn bè ' quan tâm và đúng đắn. Theo Điều 4 của Đạo luật Chữ ký điện tử, đơn đăng ký và đăng ký các dịch vụ có sẵn trên Trang web sẽ cấu thành thỏa thuận của bạn để tương ứng với chúng tôi thông qua các tài liệu điện tử, trừ khi luật pháp yêu cầu phải có thư từ.

I. Công nhận và chấp nhận

EZMatch cung cấp cho bạn các dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Trang web sẽ có quyền sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện dịch vụ trong tài liệu này mà không cần thông báo trước. Sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện dịch vụ EZMatch (sau đây gọi là các điều khoản và điều kiện của Khăn), nếu có, sẽ được đăng trên trang web về các điều khoản và điều kiện dịch vụ ban đầu và sau đó sẽ thay thế các điều khoản và điều kiện dịch vụ ban đầu. Bạn có thể truy cập Trang web để truy cập các điều khoản và điều kiện mới nhất. Trước khi sử dụng các dịch vụ khác nhau có sẵn trên Trang web, bạn phải đọc kỹ các điều khoản và điều kiện. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện, như được sửa đổi theo thời gian, hoặc quốc gia hoặc lãnh thổ của bạn loại trừ các điều khoản và điều kiện, toàn bộ hoặc một phần, bạn sẽ ngừng sử dụng dịch vụ ngay lập tức. Khi bạn đăng ký làm người dùng EZMatch và sử dụng các dịch vụ EZMatch, bạn sẽ được đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện, như được sửa đổi theo thời gian. Bất kỳ người nào dưới 12 tuổi không được xem Trang web. Bất kỳ ai dưới 12 tuổi nhưng dưới 18 tuổi sẽ xem Trang web với sự hướng dẫn của cha mẹ hoặc giáo viên của mình và bất kỳ người nào dưới 18 tuổi sẽ không được Trang web thừa nhận là hội viên. Nếu bạn trên 18 tuổi nhưng dưới 20 tuổi, bạn sẽ không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ cho đến khi đại lý theo luật định (hoặc người giám hộ) của bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện theo thời gian. Khi bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ, đại lý theo luật định (hoặc người giám hộ) của bạn sẽ được tổ chức đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện, như được sửa đổi theo thời gian.

II. Mô tả và quy định

Trang web này cung cấp cho người dùng các tài nguyên và dịch vụ trực tuyến dồi dào thông qua danh mục sản phẩm của mình, bao gồm nhiều công cụ thông tin, dịch vụ tin nhắn, nội dung cá nhân và thiết kế chương trình có thương hiệu (sau đây gọi là Dịch vụ trên đường). Trừ khi được quy định rõ ràng trong tài liệu này, mọi chức năng mới bổ sung hoặc nâng cao của Dịch vụ, bao gồm các sản phẩm mới, sẽ bị chi phối bởi các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng Dịch vụ được cung cấp và như vậy, và EZMatch sẽ được miễn mọi trách nhiệm đối với tính kịp thời, xóa, lỗi trong giao tiếp, không lưu trữ hoặc bất kỳ vấn đề nào khác về bất kỳ giao tiếp cá nhân hoặc cài đặt cá nhân nào. EZMatch có quyền duy trì, nâng cấp hoặc tạm dừng cho các mục đích khác bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không cần thông báo trước. Để sử dụng Dịch vụ, bạn có thể truy cập Internet thông qua bên thứ ba có khả năng pháp lý để cung cấp cho bạn dịch vụ mạng và chịu phí dịch vụ liên quan. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm cài đặt và chuẩn bị tất cả các thiết bị cần thiết để truy cập Internet, bao gồm cả máy tính hoặc phương tiện lưu trữ khác. 1. Trang web nhằm mục đích cung cấp cho tất cả bạn bè một môi trường tương tác và thời gian thực để kết bạn. Khi bạn sử dụng Trang web, bạn sẽ tuân thủ các yêu cầu sau. Nếu bạn vi phạm bất kỳ yêu cầu nào, bạn sẽ bị kỷ luật theo các quy định và tự chịu trách nhiệm pháp lý:

 • Bất kỳ người nào dưới 12 tuổi không được xem Trang web. Bất kỳ ai dưới 12 tuổi nhưng dưới 18 tuổi sẽ xem Trang web với sự hướng dẫn của cha mẹ hoặc giáo viên của mình và bất kỳ người nào dưới 18 tuổi sẽ không được Trang web thừa nhận là hội viên. Nếu bạn trên 18 tuổi nhưng dưới 20 tuổi, bạn sẽ không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ cho đến khi bạn tìm kiếm sự chấp thuận của đại lý luật pháp (hoặc người giám hộ).
 • Bất kỳ người nào đều bị cấm tham gia vào các giao dịch khiêu dâm hoặc bất kỳ hành vi sai trái nào đối với R.O.C. luật thông qua Trang web. Người tham gia vào các thỏa thuận hoặc hành vi tình dục đó chỉ chịu trách nhiệm pháp lý và Trang web có thể làm việc với bộ máy điều tra và truy tố để điều tra và thu thập bằng chứng theo pháp luật. Trường hợp bất kỳ người nào có thể truy cập thông tin công khai hoặc truyền thông như biệt danh, tự giới thiệu, tin nhắn và mèo chứa các biểu hiện gợi ý về thỏa thuận khiêu dâm, cô gái bán thời gian hoặc gái gọi qua Trang web, Trang web có thể gỡ lỗi vĩnh viễn cho người đó và khóa hộp thư điện tử của anh ta ngay lập tức sau khi bất kỳ người dùng nào khiếu nại với Quản trị viên. Quản trị viên sẽ giải thích các nội dung đó một cách nghiêm ngặt và bảo lưu thẩm quyền cuối cùng để đưa ra quyết định. Mỗi người dùng phải tôn trọng chính mình và không bao giờ sử dụng bất kỳ từ gây hiểu lầm.
 • Bất kỳ ai cũng bị cấm tham gia vào các cuộc giao hợp qua các chức năng khác nhau trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, mời chào một đêm, video khiêu dâm, trò chuyện trực tiếp, tình yêu trên internet và mời chào tình nhân (người yêu). Quản trị viên sẽ giải thích các nội dung liên quan một cách nghiêm ngặt. Vì vậy, xin vui lòng không bao giờ sử dụng bất kỳ từ gây hiểu lầm.
 • Bất kỳ tranh chấp riêng tư giữa người dùng sẽ được giải quyết bởi chính người dùng. Vui lòng không đề cập đến dữ liệu cá nhân đó đủ để xác định bên kia là tên thật, địa chỉ và điện thoại của bên đó dưới dạng biệt danh, tự giới thiệu và trò chuyện mà những người không liên quan có thể truy cập hoặc nội dung hoặc bài viết vi phạm quyền riêng tư của người khác hoặc tiết lộ bất kỳ nội dung phỉ báng người khác. Bất kỳ vấn đề pháp lý nào phát sinh từ đó sẽ do người dùng tự chịu trách nhiệm và Trang web có thể làm việc với bộ máy điều tra và truy tố để điều tra và thu thập bằng chứng theo luật.
 • Vui lòng không tấn công người dùng khác bằng các ngôn ngữ gây khó chịu để ảnh hưởng đến môi trường của Trang web và các quyền lợi và quyền lợi khác của người dùng khác. Quản trị viên sẽ đánh giá tình hình thực tế một cách nghiêm ngặt. Hãy tôn trọng chính mình và duy trì chất lượng của Trang web.
 • Vui lòng xác định nguồn khi đăng lại bất kỳ bài viết và nội dung. Vui lòng không đăng lại bất kỳ nội dung nào nói xấu người khác hoặc tiết lộ hoặc phổ biến người khác về dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư. Bất kỳ vấn đề pháp lý nào phát sinh từ đó sẽ do người dùng tự chịu trách nhiệm và Trang web có thể làm việc với bộ máy điều tra và truy tố để điều tra và thu thập bằng chứng theo luật.
 • Chất lượng của Trang web sẽ được duy trì bởi tất cả người dùng. Khi bạn tìm thấy bất kỳ lỗi hoặc lỗi trong thiết kế chương trình, vui lòng báo cáo cho Trung tâm dịch vụ khách hàng. Vui lòng không sử dụng lỗi trong chương trình để ảnh hưởng đến quyền lợi và quyền lợi của người dùng khác hoặc phổ biến lỗi gây thương tích cho quyền lợi và quyền của Trang web hoặc người dùng khác.
 • Vui lòng không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của EZMatch và phổ biến bất kỳ tin nhắn và nội dung nào làm giảm thiện chí và tín dụng của EZMatch, bao gồm nhưng không giới hạn, biệt danh, tự giới thiệu và trò chuyện có thể truy cập bởi những người không liên quan. Bất kỳ vấn đề pháp lý nào phát sinh từ đó sẽ do người dùng tự chịu trách nhiệm và Trang web có thể làm việc với bộ máy điều tra và truy tố để điều tra và thu thập bằng chứng theo luật. Quản trị viên sẽ đánh giá các hoạt động một cách nghiêm ngặt. Xin vui lòng không tham gia vào bất kỳ hoạt động sẽ gây hiểu lầm cho mọi người.
 • Xin vui lòng không thảo luận về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp trong trò chuyện với bạn bè.
 • Xin vui lòng không đăng bất kỳ hình ảnh và nội dung gây khó chịu, bất hợp pháp hoặc kinh tởm.
 • Xin đừng tấn công người dùng khác một cách độc hại.
 • Vui lòng không ghi lại nội dung trò chuyện với người dùng khác một cách riêng tư để tấn công hoặc đe dọa bên liên quan có chủ ý.
 • Vui lòng không thực hiện bất kỳ tuyên bố nào gọi tên ai đó hoặc liên quan đến tấn công cá nhân khi trò chuyện trong phòng trò chuyện hoặc tham gia vào các thư rác như gửi tin nhắn liên tục để ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của phòng trò chuyện.
 • Để tuyên bố vị trí Trang web để duy trì Đạo luật bản quyền, Trang web nhắc nhở rằng mỗi người dùng phải tôn trọng Đạo luật bản quyền và đăng lại bất kỳ bài viết nào ngoài tác phẩm cá nhân của mình theo sự đồng ý trước của tác giả. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên bảo lưu các thông tin sau khi lặp lại bài viết: a. Tiêu đề [tiêu đề] b. Thỏa thuận cấp phép tác giả c. Đặt tên hiệu và nguồn gốc của tác phẩm gốc d. Không thêm / xóa tiêu đề và văn bản
 • Tất cả người dùng sẽ làm việc cùng nhau để duy trì tác phẩm của tác giả.
 • Xin vui lòng không đăng bất kỳ hình ảnh và nội dung trần trụi, xúi giục, trêu chọc hoặc khiêu dâm, hoặc hình ảnh có âm hộ hoặc cơ quan tình dục được phủ bằng khảm hoặc sắc tố trắng. Quản trị viên sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các nội dung liên quan. Nếu bạn nghi ngờ về việc xác định nghệ thuật và nội dung khiêu dâm, vui lòng tìm một trang web phù hợp khác để phát hành tác phẩm của bạn. Trang web không hoan nghênh hình ảnh và nội dung.
 • Cùng một người dùng sẽ không quấy rối hoặc ảnh hưởng đến những người dùng khác có nhiều danh tính và tài khoản hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào ảnh hưởng đến môi trường và sự công bằng của Trang web dưới sự ngụy trang của các danh tính và tài khoản khác nhau. Khi người dùng được báo cáo và chứng minh tham gia vào các hoạt động đó, tất cả các tài khoản của anh ta sẽ bị gỡ bỏ và hộp thư của anh ta sẽ bị khóa.
 • Vui lòng không tham gia vào bất kỳ giao dịch tiền tệ nào với bất kỳ người dùng nào khác. Nếu bạn chịu bất kỳ tổn thất nào, xin vui lòng tự chịu đựng.
 • Trang web không hoan nghênh quảng cáo hoặc tiếp thị trực tiếp dưới mọi hình thức. Không ai trong số người dùng có thể sử dụng biệt danh và tự giới thiệu hoặc tin nhắn để tham gia vào bất kỳ quảng cáo thương mại hoặc quảng cáo để đổi tiền. Các quảng cáo có liên quan sẽ được quyết định bởi Quản trị viên. 2. Trong trường hợp bất kỳ người dùng nào vi phạm bất kỳ trường hợp nào được nêu trong Đoạn 1 và bị người dùng khác phàn nàn và báo cáo với đồn cảnh sát hoặc khiếu nại với văn phòng công tố quận, Trang web sẽ có quyền gỡ lỗi vĩnh viễn tài khoản của người dùng hoặc cấm người dùng đăng bài vô hạn, cho đến khi vụ án trở thành cuối cùng và không thể hủy bỏ. Trường hợp người dùng bị khiếu nại bởi người dùng khác nhưng chưa bị cơ quan pháp lý theo đuổi trách nhiệm hình sự và được Quản trị viên xác nhận vi phạm bất kỳ trường hợp nào được nêu trong Đoạn 1 theo bằng chứng được gửi bởi người khiếu nại, Trang web sẽ có quyền gửi ngân hàng cho người dùng đăng trong thời hạn cụ thể theo khiếu nại (đối với các nguyên tắc khác và các quy tắc và tiêu chuẩn có liên quan, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng). 3. Nếu hồ sơ của bạn được đặt là Mở Open tại Trang web, bạn sẽ sẵn sàng công khai hồ sơ EZMatch cá nhân của mình và đồng ý rằng Trang có thể sử dụng hồ sơ và ảnh của bạn trong EZMatch cho mục đích cung cấp dịch vụ hợp lý. 4. Trường hợp việc bạn sử dụng Dịch vụ do Trang cung cấp vi phạm bất kỳ yêu cầu nào đã nêu hoặc luật pháp của chính quyền địa phương hoặc gây nguy hiểm cho quyền lợi và quyền của Trang web hoặc bên thứ ba, hoặc khi Trang web cho rằng bạn đã vi phạm điều khoản và Theo các điều khoản và điều kiện dịch vụ, bạn đồng ý rằng Quản trị viên có thể quyết định chấm dứt mật khẩu, tài khoản hoặc Dịch vụ của bạn (bất kỳ phần nào trong đó) và xóa và xóa bất kỳ nội dung nào do bạn đăng qua Dịch vụ. Bạn thừa nhận rằng Trang web cũng có quyền quyết định chấm dứt Dịch vụ hay bất kỳ phần nào trong đó, có hoặc không có thông báo, khi bạn vi phạm các trường hợp đã nêu. Bạn đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp theo các điều khoản và điều kiện dịch vụ có thể bị chấm dứt hoặc tạm dừng mà không cần thông báo trước. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Trang web có thể tắt hoặc xóa tài khoản của bạn và thông tin / tệp có trong tài khoản của bạn ngay lập tức và / hoặc cấm bạn tiếp tục sử dụng các tệp đã nói hoặc Dịch vụ. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng khi Dịch vụ bị gián đoạn, tài khoản của bạn bị chấm dứt và các thông tin và tệp có liên quan bị tắt hoặc bị xóa do các nguyên nhân do bạn vi phạm các trường hợp đã nêu, Trang web sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào . 5. Trang web có quyền sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này và đề nghị bạn nên tiếp tục theo dõi sửa đổi hoặc thay đổi, nếu có. Trong trường hợp các điều khoản và điều kiện được thay đổi hoặc sửa đổi về mặt vật chất, Trang web sẽ đăng tương tự trên trang web hoặc thông báo cho bạn qua email. Hãy tiếp tục xem nội dung pos ted của Trang web và email của bạn.

III. Nghĩa vụ của bạn để đăng ký

Để sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau: Vui lòng cung cấp dữ liệu cá nhân thực sự, chính xác, mới nhất và đầy đủ của bạn (sau đây gọi là thông tin đăng ký) theo hướng dẫn được cung cấp trong tài liệu này và tiếp tục cập nhật thông tin đăng ký để đảm bảo rằng đó là sự thật, chính xác, mới nhất và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin sai, không đúng sự thật, lỗi thời hoặc không đầy đủ hoặc sai lệch hoặc nếu Trang web nghi ngờ rằng thông tin đó là sai, không đúng sự thật, lỗi thời hoặc không đầy đủ hoặc sai lệch với lý do chính đáng, Trang web có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và cấm bạn sử dụng Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần, hiện tại và trong tương lai. Trang web quan tâm đến tất cả sự an toàn và riêng tư của người dùng (đặc biệt là trẻ em). Do đó, nếu cha mẹ đồng ý cho con cái họ dưới 20 tuổi sử dụng Dịch vụ, hãy nhớ rằng thiết kế của Dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng khác nhau. Do đó, cho dù Dịch vụ và / hoặc nội dung trên máy tính (như được định nghĩa trong Đoạn 6) phù hợp với con bạn sẽ được cha mẹ đánh giá là tác nhân theo luật định. Trang web sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin đăng ký nào được ghi lại bởi bất kỳ người dùng nào, bao gồm nhưng không giới hạn, xác định và xác minh tính chính xác, chính xác, tính toàn vẹn và khả năng áp dụng của thông tin đăng ký và / hoặc đó có phải là thông tin mới nhất hay không.

IV. Tài khoản thành viên, mật khẩu và an toàn

You need to set up your personal Facebook account to complete membership registration for the Service and to log in and identify yourself at the Website. You are responsible for keeping your account and password secure. You will be responsible take full responsibility for the activities performed with your account and password. You agree: When your account or password is used without a license or with any security concerns, you will notify the Website immediately; and When you use any device to log in to the Website, please log out after finishing using the Services on the Website. If you do not comply with the requirements stated, you will be solely responsible for any activity performed by any person using your account or password. The website will not be liable for any loss or damage any harm arising from the referrer.

V. Chính sách bảo mật

Thông tin đăng ký của bạn và bất kỳ thông tin nào khác do bạn cung cấp một cách tự nguyện và được duy trì bởi EZMatch sẽ được bảo vệ và chi phối bởi Chính sách quyền riêng tư của Trang web. Khi bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ được đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư của Sweet EZMatch và đồng ý rằng Trang web có thể thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách. Bạn được đề nghị truy cập Chính sách bảo mật EZMatch hoàn chỉnh trước khi đăng ký.

VI. Nhà cung cấp trách nhiệm pháp lý

Theo các luật và quy định có liên quan, Trang web sẽ nhắc nhở bạn rằng nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, tài liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, hình ảnh, video, dữ liệu hoặc thông tin khác (sau đây gọi là như Nội dung của Nhật Bản) đã tải lên, đăng hoặc gửi qua email hoặc trong bất kỳ cách cư xử nào khác thông qua Dịch vụ, công khai hoặc riêng tư. Trang web không thể kiểm soát nội dung được gửi qua Dịch vụ; do đó, Trang web sẽ không bảo đảm tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của nội dung. Bạn đã biết rằng bạn có thể truy cập nội dung không hài lòng, không đầy đủ hoặc gây khó chịu khi sử dụng Dịch vụ. Trong mọi trường hợp, Trang web sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung và mất mát hoặc thiệt hại xuất phát từ nội dung được đăng hoặc gửi qua email hoặc được truyền đi trong bất kỳ hành vi nào khác thông qua Dịch vụ, với điều kiện Trang web có quyền ngừng truyền các nội dung nói trên và thực hiện mọi hành động phản hồi theo luật, bao gồm nhưng không giới hạn, đình chỉ việc sử dụng Dịch vụ của người dùng, toàn bộ hoặc một phần, duy trì bất kỳ hồ sơ liên quan nào và nộp đơn khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền.

VII. Nghĩa vụ của người dùng và cam kết tuân thủ pháp luật

You undertake that you will never use the Service for any illegal purpose or in any illegal conduct and that you will comply with the relevant laws of the R.O.C. and international practice regarding the Internet. When you are a user outside of R.O.C.'s territory, you also agree to comply with local laws and regulations that apply in your country or territory. You agree and warrant that you will not use the Service to engage in any activity that violates the rights and other interests of others, including but not limited to: Endangering any small interest in any way; Human abuse other Trick or other organization to use the Service, including but not limited to EZMatch executives, forum leaders or hosts, or falsely or fraudulently claiming that you have a relationship with any individual multiply or which organization; Forge headers or otherwise control identifying information to forge the source of content transmitted through the Service; Breach of a non-disclosure obligation to which you are subject to law or contract by upload, post, email or otherwise transmit any content you are aware of under law or contract or legal relationship (e.g. employment and internal information and information monopoly / secrets that you know or disclose under certain non-disclosure agreements) that you are not authorized to send or transmit; Upload, post, email or otherwise transmit any content that infringes upon your identity reputation, privacy, trade secret, copyright, patent right, trademark right, trade secret right or other proprietary right Upload, post, email or otherwise transmit any advertising , promotional materials, direct marketing communications or promotional communications of any kind; Upload, post, email or otherwise transmit any computer virus (including but not limited to horses and trojan worms) (hereinafter referred to as viruses, viruses or communication devices, or other computer code, files, and programs; disrupts normal conversation, causing the screen to move rapidly. or prevent other users from logging into the Service or negatively affect other users' ability to participate in real-time exchanges; Disturb, interrupt, or damage the Service or the server and the network connected to the Service or violate any requirement, program, policy or regulation regarding access to the Service to the Internet; Following or harassing in any other manner, people who other uses; Violation of any local, national and international law, whether intentionally or negligently, including but not limited to any rules applicable in any other country or territory, and switch have the force of law; or Capture, forge, collect, store or delete others Personal data, email or other information without a license or use such information for any illegal purpose or invalid. You acknowledge and agree that the Website cannot pre-screen any content posted by a user or control user activity as a whole. When you use any content, based on the accuracy, completeness or factuality of the foregoing, you agree that you shall evaluate them on your own and at your own risk, without relying on the Website, provided that the Website and its designee its reserves the right (but is not obligated) to reject and remove any content that is against this or other offensive content in its sole discretion. You acknowledge and agree that the Website may maintain or disclose any content, in good faith, for the following purposes or to the extent reasonable under laws and regulations, as deemed necessary: ​​Comply with legal proceedings; Execution of service agreements; Reply to any any third party claims; Protect EZMatch and the rights, property or personal safety of users and the public; or Any other circumstances deemed necessary by EZMatch. You acknowledge and agree that the content you provide through processing and transmission through the Service may: be transmitted over different networks; and modified to meet and work with some network specifications or equipment;

VIII. Cảnh báo đặc biệt cho sử dụng quốc tế

Bạn thừa nhận rằng Internet là không biên giới và đồng ý tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương về các hành vi và nội dung trực tuyến. Bạn đồng ý tuân thủ các luật và quy định hiện hành về việc truyền tải thông tin đầu ra từ R.O.C. hoặc quốc gia hoặc lãnh thổ của bạn.

IX. Yêu cầu về việc đăng thông điệp công khai

Lãnh thổ của người dùng trong đó Dịch vụ được sử dụng ở nơi công cộng được đề cập trong các điều khoản và điều kiện dịch vụ ở đây đề cập đến lãnh thổ nơi công chúng có thể truy cập Dịch vụ. Bạn đồng ý cấp cho Trang web giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền và không độc quyền để sử dụng nội dung, bao gồm ảnh, hình ảnh và âm thanh / video, được đăng bởi bạn trong lãnh thổ nơi Dịch vụ được sử dụng ở nơi công cộng và bất kỳ lãnh thổ nào khác Dịch vụ có thể được truy cập ở nơi công cộng. Với mục đích hiển thị, phổ biến, quảng bá và đăng nội dung nói trên, EZMatch có thể sao chép, sửa đổi, viết lại, điều chỉnh lại hoặc xuất bản nội dung nói. Ảnh, hình ảnh và thông tin đã nói chỉ có thể được sử dụng cho mục đích đăng chúng trong Dịch vụ. Giấy phép sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian bạn đăng nội dung nói trên vào Dịch vụ. Nếu bạn xóa nội dung đã nói khỏi Dịch vụ, giấy phép sẽ chấm dứt cùng một lúc. Bạn đồng ý cấp cho Trang web giấy phép miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền và có thể cấp phép lại để sử dụng, tái tạo, sửa đổi, viết lại, điều chỉnh lại, phát hành, dịch và tạo các tác phẩm phái sinh từ, trên toàn cầu nội dung do bạn đăng ở bất kỳ lãnh thổ nào khác nơi Dịch vụ có thể được truy cập công khai, và / hoặc phổ biến và thực hiện các nội dung đã nói (một phần hoặc toàn bộ) và / hoặc lưu trữ tương tự vào bất kỳ tác phẩm nào khác, như mọi hình thức, phương tiện truyền thông và công nghệ đã được biết đến hoặc phát triển trong tương lai.

X. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ MobiDev JSC. và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý, đồng thương hiệu hoặc các đối tác và nhân viên khác không bị tổn thất do bất kỳ hành động hoặc khiếu nại nào của bên thứ ba xuất phát từ hoặc gây ra bởi nội dung được cung cấp, đăng hoặc truyền qua Dịch vụ hoặc vi phạm của bạn các điều khoản và điều kiện dịch vụ hoặc xâm phạm quyền của người khác (bao gồm nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý và chi phí hành động).

XI. Cấm hoạt động kinh doanh

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sao chép, sao chép, bán, bán lại hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc việc sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ.

XII. Các biện pháp chung chống lại người dùng và lưu trữ

Bạn đồng ý rằng Trang web có quyền xác định các biện pháp và hạn chế chung về Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, giới hạn thời gian tối đa mà Dịch vụ sẽ bảo lưu email, nội dung được đăng hoặc nội dung được tải lên khác, dung lượng ổ đĩa tối đa được phân phối bởi Máy chủ của trang web dành cho bạn và giới hạn tần suất sử dụng Dịch vụ của bạn trong giới hạn thời gian cụ thể (và giới hạn số giờ sử dụng). Khi bất kỳ thông tin, thông tin liên lạc và nội dung khác được lưu trữ hoặc truyền qua Dịch vụ đều bị xóa hoặc không được lưu trữ, bạn đồng ý rằng Trang web sẽ không chịu trách nhiệm về nó. Bạn cũng đồng ý rằng nếu bạn không sử dụng tài khoản trong thời gian dài, Trang web có quyền tắt hoặc xóa tài khoản. Bạn đồng ý rằng Trang web có quyền thay đổi các biện pháp và hạn chế chung bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình, có hoặc không có thông báo.

XIII. Sửa đổi dịch vụ

Trang web có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) tạm thời hoặc vĩnh viễn bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng Trang web sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sửa đổi nào, đình chỉ việc chấm dứt Dịch vụ đối với bạn và bất kỳ bên thứ ba nào.

XIV. Chấm dứt dịch vụ

Bạn đồng ý rằng EZMatch có thể quyết định đình chỉ, chấm dứt hoặc hạn chế tài khoản, mật khẩu hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) với bất kỳ nguyên nhân nào, bao gồm nhưng không giới hạn, không sử dụng Dịch vụ trong thời gian cụ thể , lệnh của tòa án hoặc cơ quan chính phủ, không tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc thay đổi nội dung của Dịch vụ, sự cố hoặc yếu tố an toàn hoặc kỹ thuật bất ngờ, sự gian lận hoặc vi phạm pháp luật của bạn, không thanh toán theo thỏa thuận hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện dịch vụ và tinh thần do EZMatch nắm giữ và có thể xóa và xóa bất kỳ nội dung nào do bạn đăng trong Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng Trang web có thể tạm dừng hoặc chấm dứt Dịch vụ của bất kỳ phần nào tại bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo, tùy theo quyết định riêng của mình. Bạn đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp theo các điều khoản và điều kiện dịch vụ có thể bị gián đoạn hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước và Trang web có thể tắt hoặc xóa tài khoản của bạn cũng như tất cả thông tin và tệp trong tài khoản của bạn và / hoặc cấm bạn tiếp tục sử dụng. tệp hoặc Dịch vụ. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ bị gián đoạn hoặc chấm dứt hoặc tài khoản của bạn và thông tin và tệp trong tài khoản của bạn bị tắt hoặc xóa, Trang web sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Trường hợp bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện dịch vụ và do đó khiến việc chấm dứt của bạn bị chấm dứt, bạn sẽ bị gỡ lỗi khi đăng nhập vào các sản phẩm khác có cùng tài khoản.

XV. Giao dịch với nhà quảng cáo

Mọi giao dịch hoặc giao dịch thương mại giữa bạn và nhà quảng cáo thông qua Dịch vụ, dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động quảng cáo nào, bao gồm thanh toán và giao sản phẩm hoặc dịch vụ và các điều khoản, điều kiện, bảo hành hoặc đại diện có liên quan, hãy tham khảo các hoạt động giữa bạn và các nhà quảng cáo mà thôi. Trừ khi được quy định khác trong luật, Trang web sẽ không chịu trách nhiệm cho những mất mát hoặc thiệt hại do bản chất của bạn phải chịu do các giao dịch hoặc nhà quảng cáo nói trên, nếu có.

XVI. Liên kết

Dịch vụ hoặc bên thứ ba có thể cung cấp các liên kết với các trang web hoặc tài nguyên khác trên Internet. Vì Trang web không thể kiểm soát các trang web và tài nguyên này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Trang web sẽ không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang web hoặc tài nguyên đó và Trang web sẽ không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm nào hoặc thông tin khác hiện có trên hoặc tìm nguồn cung ứng từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Trang web sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được phát hành qua các trang web hoặc tài nguyên đó hoặc được truy cập qua các trang web hoặc tài nguyên đó, một cách gián tiếp hoặc gián tiếp.

XVII. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ và phần mềm có liên quan được sử dụng bởi Dịch vụ (Phần mềm trực tuyến) có các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan và các thông tin độc quyền khác được pháp luật bảo vệ. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng các nội dung có trong các quảng cáo hoặc thông tin được tài trợ thông qua Dịch vụ hoặc nhà quảng cáo cũng được bảo vệ theo luật liên quan đến bản quyền, quyền thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, quyền sáng chế hoặc quyền sở hữu khác. Nếu không có giấy phép rõ ràng của Trang web hoặc nhà quảng cáo, bạn sẽ không sửa đổi, cho thuê lại, cho mượn, bán hoặc phân phối Dịch vụ hoặc Phần mềm, toàn bộ hoặc một phần, hoặc tạo bất kỳ công việc phái sinh nào từ đó, hoặc sử dụng Phần mềm do chính bạn sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn, cho mục đích sử dụng Dịch vụ mà không có giấy phép. Trang web chỉ cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng mã đối tượng của phần mềm trên PC, miễn là bạn không (hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) sao chép, sửa đổi, công việc phái sinh sáng tạo, kỹ thuật đảo ngược hoặc dịch ngược phần mềm, hoặc khám phá mã nguồn trong bất kỳ cách cư xử nào khác, hoặc bán, chuyển nhượng, cấp phép lại hoặc tạo liên kết phần mềm hoặc chuyển quyền trong phần mềm theo bất kỳ cách cư xử nào khác. Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ trên giao diện do EZMatch cung cấp, thay vì bất kỳ kênh bất hợp pháp nào khác.

XVIII. Đại diện và bảo hành

Bạn thừa nhận và đồng ý: Các điều khoản và điều kiện dịch vụ sẽ không miễn cho Trang web khỏi trách nhiệm đối với thương tích cá nhân đối với bạn hoặc mất tài sản do bạn cố ý hoặc sơ suất. Bạn sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ. Dịch vụ này được cung cấp bởi vì nó là một khu vực khác như trên thế giới. Trang web sẽ không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm hoặc bảo hành nào, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến tính thương mại, sự phù hợp cho mục đích cụ thể và không xâm phạm quyền của người khác. EZMatch sẽ không bảo hành như sau: a. Dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn. b. Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, có sẵn một cách kịp thời, an toàn, đáng tin cậy hoặc không có lỗi. c. Hậu quả của việc truy cập Dịch vụ là chính xác và đáng tin cậy. d. Bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc thông tin khác được mua hoặc thu được thông qua Dịch vụ sẽ đáp ứng mong đợi của bạn; và e. Bất kỳ lỗi trong phần mềm sẽ được sửa chữa. Bất kỳ giao dịch nào giữa người dùng và bất kỳ cá nhân hoặc tập đoàn nào khác ngoài Công ty đều đề cập đến các hoạt động cá nhân của người dùng. Nếu người dùng bị lừa dối, Trang web sẽ giúp người dùng chuẩn bị thông tin liên quan sau khi người dùng báo cáo vụ việc cho cảnh sát, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại. Bạn sẽ xem xét liệu có nên tự mình sử dụng bất kỳ dữ liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua Dịch vụ hay không và tự chịu rủi ro khi sử dụng dữ liệu đó. Bất kỳ thiệt hại hoặc mất dữ liệu trong hệ thống máy tính của bạn do việc tải xuống bất kỳ dữ liệu nào sẽ chỉ do bạn chịu. Trừ khi được quy định ở đây, bất kỳ đề xuất hoặc thông tin nào bạn truy cập từ Trang web hoặc thông qua Dịch vụ, bằng văn bản hoặc bằng lời nói, sẽ không cấu thành bảo hành ngoài các điều khoản và điều kiện dịch vụ được cung cấp.

XIX. Giới hạn trách nhiệm

You acknowledge and agree that the Website shall not be liable for any direct, indirect, incidental, special, consequential or punitive damages resulting from the following, including but not limited to, pass away loss of profit, goodwill, application or data or other intangible (even if the Website has been advised of the possibility of such damage): Availability or unavailability of the Service; Expenses resulting from replacement replace any product, data, information or service purchased or purchased through the Service or messages or transactions received or terminated through the Service; Transmit or your data is accessed or fake fake without a license; Any representation or action of a third party within the Service; or Other Matters relating to the Service, except as set forth herein.

XX. Để ý

Trong trường hợp Trang web được yêu cầu thông báo thay đổi nghĩa vụ của người dùng hoặc các điều khoản và điều kiện dịch vụ theo luật pháp hoặc các yêu cầu liên quan khác, Trang web có thể gửi thông báo qua, bao gồm nhưng không giới hạn ở email, thư thông thường, tin nhắn, đa tin nhắn phương tiện, văn bản hoặc đăng trên trang chủ của Dịch vụ hoặc theo cách cư xử hợp lý hiện có hoặc trong tương lai, miễn là bạn truy cập Dịch vụ mà không có giấy phép theo các điều khoản và điều kiện dịch vụ, bạn sẽ không nhận được thông báo. Khi bạn truy cập Dịch vụ có giấy phép và đồng ý với các điều khoản và điều kiện dịch vụ, bạn sẽ phải đồng ý với bất kỳ thông báo nào do Trang web cung cấp cho bạn và thông báo sẽ được phục vụ khi gửi thư.

XXI. Gián đoạn hoặc thất bại trong hệ thống

Dịch vụ có sẵn tại Trang web đôi khi có thể bị gián đoạn, bị trì hoãn hoặc không hoạt động hoặc có thể gây bất tiện cho bạn hoặc mất dữ liệu hoặc lỗi. Trang web sẽ khôi phục người dùng sử dụng bình thường, với điều kiện Trang web sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra bởi bất kỳ sự bất tiện và thiệt hại nào do bạn gây ra do bất khả kháng hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác không được quy cho Trang web.

XXII. Hành động phản ứng chống vi phạm bản quyền

Trang web kêu gọi tất cả người dùng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Trường hợp bạn cho rằng bản quyền tác phẩm của bạn bị vi phạm hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn bị vi phạm, vui lòng cung cấp cho Quản trị viên các thông tin sau: Chữ ký điện tử hoặc hữu hình của đại lý ủy quyền của tác giả hoặc chủ sở hữu IPR; Mô tả về công việc hoặc quyền sở hữu trí tuệ mà bạn cho là bị xâm phạm; Mô tả về vị trí nơi tác phẩm bị vi phạm mà bạn yêu cầu được đặt trên Trang web; Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; Tuyên bố của bạn với thiện chí chỉ ra rằng việc sử dụng trong tranh chấp không được cấp phép bởi tác giả hoặc chủ sở hữu IPR khác, hoặc đại lý của anh ấy / cô ấy, hoặc theo luật pháp. Bạn đã hiểu đầy đủ hậu quả pháp lý của việc buộc tội sai và bạn đảm bảo rằng thông tin do bạn cung cấp là hợp pháp và chính xác và bạn là chủ sở hữu quyền tác giả hoặc IPR, hoặc được cấp phép bản quyền hoặc IPR hợp lệ.

XXIII. Mệnh đề chung

Các điều khoản và điều kiện dịch vụ trong tài liệu này sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Trang web, chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ và thay thế mọi thỏa thuận trước đó đạt được giữa bạn và Trang web. Khi bạn sử dụng các dịch vụ liên quan hoặc bất kỳ nội dung hoặc phần mềm nào do bên thứ ba cung cấp, bạn cũng sẽ tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện bổ sung hiện hành. Các điều khoản và điều kiện dịch vụ và mối quan hệ giữa bạn và Trang web sẽ được điều chỉnh bởi R.O.C. luật pháp Bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và Trang web phát sinh từ Dịch vụ, các điều khoản và điều kiện dịch vụ hoặc các vấn đề khác sẽ được giải quyết theo R.O.C. luật pháp, và đệ trình lên thẩm quyền của Tòa án quận Đài Bắc, Đài Loan trong phiên sơ thẩm. Việc Site Site không thực thi hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo các điều khoản và điều kiện dịch vụ sẽ không cấu thành từ bỏ các quyền hoặc yêu cầu nói trên. Trường hợp bất kỳ điều khoản nào về các điều khoản và điều kiện dịch vụ đều mâu thuẫn với R.O.C. luật pháp và không hợp lệ, bạn đồng ý cố gắng hết sức để làm cho ý định của bên liên quan được phản ánh bởi điều khoản trở thành có hiệu lực theo luật và các quy định khác của điều khoản và điều kiện dịch vụ sẽ vẫn có hiệu lực. Các tiêu đề trong tài liệu này được cung cấp chỉ để tham khảo thuận tiện, không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng.

XXIV. Khiếu nại

Trường hợp bạn tìm thấy bất kỳ vi phạm các điều khoản và điều kiện dịch vụ, vui lòng thông báo cho trung tâm dịch vụ khách hàng của Site.